Search
Close this search box.

Política de privadesa

Direcció y contacte:

Groots Hydroponics S.L. (B67341479)
Gran Via Seat S/N, Nave G
08760 – Barcelona (España)
Email: hola@groots.eco

Per tal de garantir i protegir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels Usuaris de la nostra pàgina web i amb la finalitat de protegir la seva intimitat i privadesa, hem redactat, de conformitat amb la legislació vigent, la present Política de Privadesa.

Els termes recollits a continuació i en especial el deure de confidencialitat seran de compliment obligat per a tot el personal intern o extern que treballi o pogués treballar amb nosaltres i que tinguin accés a les dades que ens facilitis, bé durant la navegació a la nostra Web, per la utilització dels nostres formularis o durant la contractació o prestació dels serveis.

Ens reservem el dret a modificar el contingut de la present Política de Privadesa, a fi d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com als informes o dictàmens emesos per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o el Grup de Treball de l’Article 29.

En cas que anem a utilitzar les dades personals dels Usuaris, Potencials Clients o Clients, d’una manera diferent del que estableix la Política de Privadesa vigent al moment de facilitar-nos les dades; o en cas que els tractem amb finalitats diferents de les indicades en el moment en què ens facilitis les teves dades, farem l’esforç possible per contactar-te com a afectat, per informar-te i demanar de nou el consentiment. En cas contrari, no farem servir les dades per a finalitats diferents.

Aconsellem als Usuaris que, cada cop que accedeixin a la nostra pàgina web, revisin aquest text per assegurar-se de les finalitats i utilitzacions que podem fer de les seves dades.

La presente Política de Privacidad, formará parte y estará unida de forma permanente a lo dispuesto en nuestro Aviso Legal, en las Condiciones Legales del servicio contratado y en nuestra Política de Cookies, estos textos están a disposición de los usuarios en nuestra página Web y de los que aconsejamos su lectura.

En tot moment indicarem la data de la darrera actualització de la Política de Privadesa perquè els Usuaris coneguin el contingut efectiu que se’ls aplica i la data de la darrera revisió.

GROOTS HYDROPONICS SL, en endavant GROOTS, fa constar que aquesta Política de Privadesa es troba adaptada al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant RGPD).

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tratamiento de los datos que se recopilan, tratan y almacenan a través de esta página web y con ocasión de los servicios prestados y contratados a través de la misma, es GROOTS HYDROPONICS S.L, con NIF B67341479, con domicilio en Gran Via Seat S/N, Nave G, Martorell 08760 (BARCELONA). Correu electrònic: hola@groots.eco y teléfono 690 36 22 50. GROOTS HYDROPONICS SL  està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 46690, Llibre 0, Foli 8, Secció general, Full 528078, amb Inscripció o anotació 1 de Data de 14/01/2019.

2. TRACTAMENT DE DADES

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin si és el cas consistiran en aquells que siguin imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud del titular de les dades, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats, essent aquestes dades recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes i no essent tractades aquestes dades de manera incompatible amb les finalitats indicades.

El titular de les dades serà informat per GROOTS, abans de la recollida de les seves dades, dels extrems establerts en aquesta Política de Privadesa, de manera que pugui prestar consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades.

L’usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin cedides íntegrament a GROOTS des del moment en què l’usuari hagi iniciat la contractació del servei de pagament ajornat ofert per aquesta última en el moment d’escollir la forma de pagament.

Aquesta acceptació s’estén a terceres entitats que haguessin d’accedir als fitxers per a la bona fi del contracte.

3. PROCEDÈNCIA DE DADES

En primer lloc, és important que els usuaris tinguin present que, quan es proporciona informació personal en línia (per exemple, a través del correu electrònic oa través d’Internet), aquesta pot ser recollida i utilitzada per altres. És per això que GROOTS no es responsabilitza que aquesta informació pugui ser recopilada, emmagatzemada i/o tractada per un tercer no autoritzat, ja que ha adoptat les mesures de seguretat que estan al seu abast perquè això no passi.

La procedència de les dades que tractem i emmagatzemem a GROOTS pot venir de diferents llocs:

 • A través de la nostra pàgina web recollim dades de caràcter personal dels usuaris que decideixin voluntàriament emplenar els camps obligatoris que hem incorporat a cadascun dels formularis de la nostra pàgina web.

Amb aquests formularis, els Usuaris, podran registrar-se a la nostra web, realitzar una consulta o facilitar-nos un suggeriment, sol·licitar un pressupost per a un producte en concret dels oferts a la nostra Web/ sol·licitar un producte dels oferts a la nostra Web o rebre, si així ho autoritzen expressament publicitat i butlletins informatius de GROOTS. A través d’aquests formularis, els Usuaris ens faciliten les vostres dades i consenten el tractament d’aquests d’acord amb les finalitats indicades en el moment d’emplenar el formulari.

Els Usuaris seran responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que ens facilitin a través dels nostres formularis, sent la seva obligació mantenir-los actualitzats en tot moment per evitar errors per part nostra. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades lliurades a través dels formularis esmentats, serà responsabilitat de l’Usuari.

 • També podeu venir informació a través dels correus electrònics que rebem a www.grootsfarming.com. Atès que posem a disposició dels nostres usuaris la web a través del domini www.grootsfarming.com informem que les mateixes es troba allotjada als servidors PhoenixNAP Datacenter  allotjat als EUA. els qui estableixen les mesures de seguretat corresponents i garanteixen el compliment del RGPD.

 • Cal informar els usuaris que, en cas que l’usuari o potencial client ho desitgi, es podrà establir una trobada que es desenvoluparà via telefònica. L’Usuari haurà de facilitar-ne el nom i el número de telèfon.

 • Finalment, també donem als Usuaris la possibilitat de realitzar consultes i comentaris sobre temes i productes que GROOTS, publicarà si escau (podrà moderar-los en base a criteris de compliment legal i moral, així com de pràctiques de bon ús i ètica ). La participació es realitzarà a través del formulari de participació via comentari disponible una vegada els usuaris s’hagin registrat a la pròpia web. És imprescindible la lectura de les polítiques web d’aquesta pàgina abans de comentar.

La finalitat del tractament de totes aquestes dades serà la indicada en el moment de la recollida i detallada a l’apartat “Finals del tractament i terminis de conservació” de la present Política de Privadesa.

Atès que posem a disposició dels nostres usuaris la web a través del domini www.grootsfarming.com informen que la mateixa utilitza els serveis que es detallen . Aquests proveïdors estableixen les mesures de seguretat corresponents i garanteixen el compliment del RGPD.

4. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES

La base legal per al tractament de les dades dels Usuaris dependrà del moment en què es recullin o tractin les dades de caràcter personal de l’Usuari, Potencial Client o Client:

 • La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari per participar com a consultes/comentaris per ser publicades a la web és el consentiment. En el moment d’emplenar el formulari esmentat, el participant acceptarà el que disposa aquesta Política de Privadesa o clàusula específica.

 • La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari de consulta i informació així com, el servei de XAT serà donar resposta a consultes o sol·licituds. Aquestes sol·licituds no impliquen cap relació contractual.

 • La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari per a l’enviament de butlletins és el consentiment. En el moment d’emplenar el formulari esmentat, l’interessat acceptarà el que disposa aquesta Política de Privadesa o clàusula específica.

 • La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari de registre per a la contractació dels productes és la relació contractual existent. específica.

5. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES I TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les finalitats per a les quals es duran a terme cadascun dels tractaments per part de GROOTS, vénen establertes a les diferents clàusules informatives incorporades a cadascuna de les vies de presa de dades -formularis web, etc.-.

No obstant això, les detallem íntegrament a continuació, juntament amb el període de conservació de les dades, realitzat per GROOTS:

 • Formulari de contacte/ formulari de publicació de consultes i/o comentaris i servei de Xat: Poder contactar a l’Usuari per resoldre la consulta, dubte o suggeriment, així com remetre-li, en cas que ho hagués sol·licitat, nom d’usuari i contrasenya per accedir-hi a la zona privada.

Aquestes dades es conservaran al servidor del prestador de correu electrònic sense termini de supressió i mentre l’afectat no manifesti la seva oposició. Ara bé, en cas que els correus electrònics conservats tinguin a veure amb la prestació de serveis, aquests es conservaran durant tot el temps pel qual es puguin derivar obligacions de la relació contractual. (5 anys – article 1964 del Codi Civil).

 • Formulari de sol·licitud d’informació: Aquestes dades seran utilitzades per GROOTS, per facilitar-vos informació i posar-vos en contacte amb vostè en relació a l’interès manifestat respecte a la nostra organització o els nostres productes/serveis.

 • Formulari de Registre: Aquestes dades seran utilitzades per GROOTS amb la finalitat de prestació del servei contractat/finalitat contractual de venda dels productes per vostè adquirits i per a realitzar una gestió interna de l’organització, comptable, fiscal i administrativa. Aquestes dades es conservaran per GROOTS durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada de l’aplicació de les mesures precontractuals/contractuals sol·licitades per l’interessat (5 anys – article 1964 del Codi civil) o bé es conservaran durant un període de 6 anys (art. 30 Codi de Comerç).

 • Formulari d’enviament de butlletins i publicitat: Aquestes dades seran utilitzades per GROOTS, per facilitar-vos informació i posar-vos en contacte amb vostè en relació amb l’interès manifestat de rebre butlletins i publicitat

 • Dades recopilades a través de Cookies: A través de les Cookies de les que t’informem a la nostra Política de Cookies, de la qual et recomanem la seva lectura, recopilem dades per personalitzar la seva experiència i atendre millor les seves necessitats individuals, millorar el nostre lloc web, permetre compartir comentaris a xarxes socials, etc. Aquestes dades es conservaran segons el que disposa la nostra Política de Cookies a què ens remetem.

 • Zona privada: L’Usuari podrà accedir a la seva zona privada amb nom d’usuari i contrasenya i podrà modificar o rectificar les seves dades quan ho desitgi, podent exercitar la seva oposició al tractament si escau o supressió, al nostre sistema posant-se en contacte amb nosaltres a hola@groots.eco  Aquestes dades es conservaran per GROOTS durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada del compliment del contracte i la prestació dels serveis (5 anys – article 1964 del Codi Civil).

6. OBLIGACIÓ DE SOL·LICITAR LES DADES FACILITATS

Per tal d’executar de forma òptima els serveis, els Usuaris hauran de proporcionar-nos la informació i dades personals sol·licitades als nostres formularis. En cas de no facilitar tota la informació sol·licitada i marcada com a obligatòria, GROOTS no podrà oferir els seus serveis/productes ni enviar, si escau, la informació sol·licitada i per tant no es podran prestar els serveis/productes sobre els quals l’Usuari estigui interessat .

7. MENORS D’EDAT

A GROOTS, complim escrupolosament amb els requisits estipulats a l’RGPD en matèria de protecció de dades de menors d’edat, per la qual cosa no recopilem, de manera intencionada, cap informació de menors de 14 anys. A més, informem als Usuaris que aquesta pàgina Web està dirigida únicament a persones majors de 18 anys.

8. COM PROTEGIM LA INFORMACIÓ DELS USUARIS, POTENCIALS CLIENTS O CLIENTS.

GROOTS implementa mesures físiques, tècniques i organitzatives per mantenir la seguretat de les dades personals i tractar de reduir al mínim la possibilitat de destrucció accidental o il·legal, la pèrdua accidental, ús no autoritzat, alteració, modificació no autoritzada, divulgació i/o accés, així com qualsevol altra forma il·legal de processament de les seves dades, de conformitat amb allò establert a l’article 32 del RGPD.

En aquest sentit, i tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat que poden afectar els drets i les llibertats de les persones físiques s’han establert mesures apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, GROOTS té implementats els mecanismes suficients per a:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

 • Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

No obstant això, com a Usuari reconeixes i acceptes que les mesures de seguretat d’Internet no són inexpugnables i que les xarxes utilitzades a Internet no són 100% segures, per la qual cosa qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà pot ser interceptada i/o modificada per persones no autoritzades, per la qual cosa com a Usuari també hauràs d’extremar les cauteles.

9. AVÍS DE VIOLACIÓ DE DADES PERSONALS O BRETXES DE SEGURETAT.

La violació de dades personals suposa una bretxa de la seguretat dels sistemes d’informació de GROOTS que provoca o pot provocar la destrucció, alteració, pèrdua, divulgació no autoritzada o accés, accidental o no, a les dades personals transmeses, emmagatzemades o processades relacionades amb la prestació dels nostres serveis. Per al cas que les dades personals que emmagatzemem i/o tractem a GROOTS es vegin compromeses d’alguna forma, procedirem a notificar oportunament als afectats, i conforme al que disposa l’article 33 del RGPD.

10. COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS.

Les dades personals que els usuaris o potencials clients ens hagin pogut facilitar a través de la nostra pàgina web, o durant la prestació dels serveis, no seran venuts, transferits i/o intercanviats amb tercers no autoritzats, excepte per obligació legal, o als casos establerts més avall en relació amb les transferències internacionals de dades que fem des de GROOTS.

D’altra banda, les dades dels Clients podran cedir-se a l’Administració Tributària ia altres Òrgans de l’Administració Pública, en cas de ser requerits a això.

11. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

A GROOTS, utilitzem Twitter.  Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que fem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujades als nostres perfils s’emmagatzemen als servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. Ara bé, GROOTS, no puja ni tracta a través d’aquesta plataforma dades personals dels usuaris, i aquestes són les que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Informem als nostres Usuaris que Twitter està adherida al Privacy Shield i manifesta a la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb el citat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Podeu consultar la llista aquí , i, aquí  es pot obtenir més informació sobre com Twitter transfereix les dades allotjades a la plataforma. Per a queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les dades següents:

Twitter, Inc. 1355 Market Street #900 San Francisco, Califòrnia 94103 Phone: (415) 222-9670

A GROOTS, utilitzem  Facebook.  Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que fem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujades als nostres perfils s’emmagatzemen als servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. Facebook, Inc. ha obtingut la certificació dels marcs dels escuts de la privadesa de la UE-EE. EUA i de Suïssa-EE. UU. Així mateix GROOTS, instal·la píxels de Facebook a la seva pàgina web per tal de fer-ne una interrelació amb els perfils dels usuaris, així com conèixer les conversions produïdes amb aquesta.

Com s’ha dit, Facebook està adherida al Privacy Shield i manifesta a la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb l’esmentat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Podeu consultar més informació aquí  sobre com Facebook transfereix les dades allotjades a la seva plataforma. Per a queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les dades següents:

Facebook, Inc. 1 Hacker Way 94025 Menlo Park Califòrnia 94025, EUA Phone: (1)-(650)-543-4800

A GROOTS, utilitzem Google Inc.. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que fem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujades als nostres perfils s’emmagatzemen als servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. Google Inc. i les seves filials als EUA compleixen amb els Escuts de Privadesa UE-EE. EUA i Suïssa-EE. UU. Així mateix GROOTS utilitza el servei de Google Analitycs i de Google Adwords a la seva pàgina web per tal de conèixer la traçabilitat de visites per part dels usuaris a la seva web en el primer cas, i produir anuncis i millorar les vendes mitjançant anuncis al segon cas.

Com hem dit, Google Inc. està adherida al Privacy Shield i manifesta a la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb el citat marc de protecció de la Unió Europea i Estats Units. Podeu consultar més informació aquí  sobre com Google+ transfereix les dades allotjades a la plataforma. Per a queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les dades següents: Google Headquarters 1600 Amphitheatre Parkway

Google Headquarters 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Estats Units

A GROOTS, utilitzem YouTube . Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que fem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujades als nostres perfils s’emmagatzemen als servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. YouTube LLC. i les seves filials als EUA compleixen amb els Escuts de Privadesa UE-EE. EUA i Suïssa-EE. UU. Ara bé, GROOTS, no puja ni tracta a través d’aquesta plataforma dades personals dels usuaris, i aquestes són les que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Com s’ha dit, YouTube està adherida al Privacy Shield i manifesta a la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb el citat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Podeu consultar més informació aquí  sobre com YouTube transfereix les dades allotjades a la plataforma. Per a queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les dades següents:

San Bruno 901 Cherry Avenue San Bruno, CA 94066 Estats Units

A GROOTS, utilitzem Instagram. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que fem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujades als nostres perfils s’emmagatzemen als servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. Instagram compleix amb els escuts de privadesa UE-EE.UU i Suïssa-EE.UU. Ara bé, GROOTS, no puja ni tracta a través d’aquesta plataforma dades personals dels usuaris, i aquestes són les que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Com s’ha dit, Instagram està adherida al Privacy Shield i manifesta a la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb el marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Podeu consultar més informació  aquí  sobre com Instagram transfereix les dades allotjades a la plataforma. Per a queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les dades següents:

Attn: Law Enforcement Response Team 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 Estats Units

12. DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES.

Qualsevol persona podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, el dret a la portabilitat, tret que sigui objecte de tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils i el dret a oposició de les dades personals que obren en qualsevol dels fitxers de què és Responsable GROOTS, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, expressant clarament el seu desig i acompanyant fotocòpia del seu DNI i quants documents siguin necessaris per acreditar la seva identitat. No cal oblidar indicar els motius que justifiquin l’exercici del dret. Per això, es podrà adreçar un escrit, bé a l’adreça de correu electrònic hola@groots.eco, o a la dirección Gran Via Seat S/N, Nave G, Martorell, (BARCELONA). Tenemos a disposición de los Usuarios formularios para el ejercicio de estos derechos, pueden solicitarlos en nuestro formulario de contacto.¿Qué puede solicitar exactamente?

 • Dret d’accés: Podreu sol·licitar informació sobre si GROOTS està tractant dades personals vostres.

 • Dret de rectificació: Podrà sol·licitar la rectificació de les dades, en cas que aquestes siguin incorrectes, així com la supressió de les dades.

 • Dret de cancel·lació: Podrà sol·licitar la cancel·lació de les dades; i en cas que hi hagi alguna limitació, GROOTS conservarà les dades degudament bloquejades, únicament per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • Dret d’oposició: Podrà sol·licitar que deixem de tractar les dades de la manera manifestada, tret que per motius legítims haguem de seguir tractant-les, circumstància que manifestarem expressament.

 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: Podrà sol·licitar en qualsevol moment que limitem el tractament de les dades quan es doni algun dels casos següents:

  • Quan impugni la precisió de les dades tractades i durant un període que permeti a GROOTS comprovar-ne l’exactitud.

  • Quan el tractament de les dades sigui il·legal conforme a la legislació vigent i l’afectat opti per la restricció del seu ús en lloc de per la seva eliminació.

  • Quan l’afectat requereixi les dades per a l’establiment, l’exercici o la defensa de reclamacions legals.

 • Dret a la portabilitat de dades: De manera que, en cas que les dades es tractin de forma automatitzada, aquestes siguin retornades o es transfereixin a una altra empresa indicada per l’Usuari en un format estructurat, automatitzat i d’ús comú.

 • Dret de supressió: Podrà sol·licitar l’esborrament de les dades personals i GROOTS haurà d’esborrar-les sense demora injustificada quan:

  • Les dades ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recopilades o processades.

  • L’afectat retira el consentiment en què es basa el tractament de les dades, i no hi ha cap altre fonament jurídic.

  • L’afectat s’oposa al tractament perquè té com a finalitat el màrqueting directe de productes.

  • Les dades han estat processades il·legalment.

  • Les dades s’han d’esborrar per complir una obligació legal a nivell comunitari i/o nacional.

A més, els Usuaris disposen d’altres drets, és a dir:

 • Dret a retirar el consentiment prestat: L’Usuari pot retirar el consentiment prestat per al tractament de dades personals per a alguna finalitat específica, quan així ho desitgi, tan sols ha de posar-se en contacte amb nosaltres exercitant aquest dret.

 • Dret a reclamar davant de l’Autoritat de Control: Qualsevol Usuari podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control, en cas que consideri que, GROOTS està tractant les dades de manera errònia. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és la Agència Espanyola de Protecció de Dades , domicili al c/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid i telèfons de contacte: 901 100 099 / 91 266 35 17.

13.  BLOC.

La nostra web disposa d’una secció de Blog on es permet que els Usuaris publiquin comentaris. Els Usuaris també podran compartir els nostres articles a través de les xarxes socials on estem presents, per la qual cosa els Usuaris hauran de ser prudents i llegir prèviament les Condicions i Polítiques de Privadesa de la citada xarxa social.

14. XARXES SOCIALS

GROOTS és present a Twitter, Facebook, Linkedin, Google+ i YouTube, sense perjudici que en pugui utilitzar d’altres en el futur. És per això que, a través d’aquesta Política de Privadesa, es reconeix responsable del tractament en relació amb les dades publicades per GROOTS en aquestes plataformes, així com de les dades que els Usuaris enviïn de forma privada a GROOTS per tal de ser extrets -per exemple, comunicacions perquè GROOTS atengui una consulta.

No obstante lo anterior, a través de los perfiles, GROOTS no comparte ni comunica ninguna información personal de los Usuarios, “seguidores” de Twitter, Facebook, etc.Aprovechamos la presente Política de Privacidad para informar a los Usuarios que, el perfil de GROOTS en las citadas redes sociales, está abierto al público en general, sin limitación de acceso a otros usuarios, con la finalidad de que nuestra marca, servicios, concursos, certámenes, etc. sean vistos por la mayor cantidad de personas posibles. És per això que, en cas que els Usuaris, seguidors dels nostres perfils enviïn al nostre mur informació de caràcter personal, serà la seva exclusiva responsabilitat.

Qualsevol que no vulgui ser “seguidor” de GROOTS a les xarxes socials on és present, tan sols ha de deixar de seguir aquest perfil seguint el que disposen les Polítiques de Privadesa i Termes i Condicions de la xarxa social en qüestió. Les dades dels Usuaris pujats als nostres perfils romandran en aquests des que l’Usuari presta el seu consentiment fins que el retiri, sol·licitant-ho a la plataforma. El tractament que GROOTS faci dins de les xarxes socials, serà com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Per això, GROOTS podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors, i, per qualsevol via que permeti la xarxa social, sobre les seves activitats, concursos, certàmens, serveis, etc. així com prestar servei personalitzat datenció al client a través de la xarxa social.

Qualsevol Usuari podrà exercir els drets de protecció de dades, posant-se en contacte amb GROOTS a l’adreça i correu electrònic indicat a l’apartat corresponent a aquests. En cap cas GROOTS extraurà dades de les xarxes socials si no compta amb el consentiment exprés de l’usuari. Recomanem als Usuaris encaridament llegeixin les Polítiques de Privadesa i Termes i Condicions de les xarxes socials on estem presents.

15. RECEPCIÓ DE CURRÍCULUM VITAE.

GROOTS, no admet la recepció de Currículum Vitae a través del  correu electrònic facilitat en aquesta pàgina web.

GROOTS, gestionará la recepción de Currículum Vitae de candidatos a través de los formularios disponibles en el apartado “Únete al equipo” de nuestra página web, cuando dispongamos de un proceso de selección abierto.

Le informamos que conforme dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, que los datos personales facilitados y recogidos en esta solicitud de empleo o currículum vitae, serán tratados e incluidos automatizadamente en los ficheros de datos personales bajo responsabilidad de la persona que los ceda, donde se recogen y almacenan los datos personales con la finalidad exclusiva de formar parte en los procesos de selección de personal, bolsa de trabajo y contratación que se lleven a cabo.

El interesado otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad anteriormente mencionada. En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos personales, le solicitamos, nos lo comunique por escrito con la única finalidad de mantener actualizada su solicitud de empleo o currículum vitae. El titular de los datos personales consiente expresa e inequívocamente a que sus datos personales se cedan a otras organizaciones interesadas en determinados perfiles de trabajo. Groots Hydroponics, garantiza el buen uso de la información, y en especial, la plena confidencialidad de los datos de carácter personal contenidos en nuestros ficheros, así como el pleno cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, Groots Hydroponics se compromete a respetar su confidencialidad en el
tratamiento de sus datos personales, y le informa que tiene derecho a ejercitar los derechos ARCO (derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición) de sus datos personales mediante solicitud escrita, adjuntando fotocopia del D.N.I., dirigida a hola@groots.eco.

16. CONDICIONS.

Recomanem encaridament als Usuaris que visitin també les seccions Condicions Legals, Avís Legal i Política de Cookies que regulen, entre molts altres aspectes, l’ús, les renúncies i les limitacions de responsabilitat que regeixen en aquest lloc web.

17. CONTACTO.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre nuestra Política de Privacidad o sobre cómo manejamos su información personal, contáctenos a través de nuestro correo electrónico de soporte al cliente hola@groots.eco.

¿Quieres saber más?

¡pregúntanos!

En vols saber més?

pregunta'ns!